Bestuursmeerderheid zet grote stap voorwaarts in het voetbaldossier Groot-Nevele

Op 26 september 2013

 
De visie van de beleidsmeerderheid op de toekomst van het Nevelse voetbal
kreeg de voorbije dagen een concrete invulling. In overleg met de
gemeente werd een akkoord bereikt tussen LS Merendree en de eigenaar
van de reeds bestaande sportsite in de Hansbekestraat in deelgemeente
Merendree. Tussen beide partijen werd een erfpachtovereenkomst voor 27
jaar afgesloten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de Nevelse
sportwereld!

De uitdaging

Het probleem is reeds langer gekend. De Nevelse voetbalclubs krijgen het
steeds moeilijker; de accommodatie waarover zij beschikken is veelal niet
meer van deze tijd en uitbreiden of investeren is niet vanzelfsprekend omwille
van o.m. eigendomsstructuur of zonevreemdheid van het terrein. Bovendien
is het niet langer houdbaar om op het niveau van onze gemeente vier clubs
financieel te ondersteunen en volwaardig te onderhouden.

Beleidsvisie: toekomstgerichte infrastructuur

De bestuursmeerderheid ontwikkelde een visie om op termijn te komen tot
twee gemeentelijke sites met een volwaardige, toekomstgerichte
voetbalinfrastructuur. De twee sites die weerhouden worden zijn de sites
Poesele en Merendree.
De site Poesele beschikt reeds over aangepaste infrastructuur en de site
Merendree heeft een groot potentieel om verder uit te bouwen. Zo kan de
infrastructuur op deze site nagenoeg onmiddellijk vernieuwd worden omdat
een nieuwbouw reeds voorzien is in het goedgekeurde gemeentelijk
uitvoeringsplan “Vaardeken1”.
Bovendien herbergt deze locatie niet enkel voetbal maar eveneens een zeer
bloeiende tennisvereniging die reeds langer vragende partij is om de club
verder uit te bouwen. De herziening en uitbreiding van de site Merendree
creëert ruimere mogelijkheden.
De haalbaarheid van de bestuursvisie werd afgetoetst bij de hogere overheid
die op vlak van ruimtelijke inplanting van deze sites dezelfde mening
toegedaan is als de bestuursmeerderheid. De noodzakelijke uitbreiding van
de site Merendree kan, nu de overeenkomst een feit is, verder uitgewerkt
worden. Het bestuur wenst beide sites uit te bouwen als volwaardige
sportcomplexen waarin het Nevelse voetbal meer, betere en hedendaagse
faciliteiten heeft.

Gefaseerde aanpak

Om de doelstelling te bereiken zal gefaseerd gewerkt worden. Dat betekent
dat in afwachting van de realisatie van het project de bestuursmeerderheid
de bestaande clubs zal blijven ondersteunen. De clubs zullen gevraagd
worden een raming op te maken van noodzakelijke kosten die zij de
eerstkomende jaren verwachten.
Eens de gemeentelijke infrastructuur uitgebouwd is zullen de Nevelse
voetbalclubs gratis gebruik kunnen maken van deze accommodatie. Clubs
die dit niet wensen zullen vanaf dan niet meer kunnen rekenen op financiële
steun van de gemeente.

Samenwerking maakt ons sterk

De beleidsvisie is tot stand gekomen na een grondige evaluatie van de
voetbalsport in de gemeente. Na voorbereidende gesprekken met de
verschillende clubs werd ook nagegaan hoe andere gemeenten omgaan
met deze problematiek. De clubs hebben er alle belang bij samen te werken
om het vooropgestelde doel te bereiken. De bestuursmeerderheid biedt hen
een toekomstperspectief dat beantwoordt aan de hedendaagse en
toekomstige verwachtingen op vlak van infrastructuur.
De basis van elke beleidsdaad dient deel uit te maken van een lange termijn
visie. Dat geldt ook voor dit dossier, zowel op sportief als op financieel vlak. In
het dossier “Nevelse voetbal” toont de bestuursmeerderheid haar
daadkracht, gebaseerd op een duurzame visie met maximaal respect voor
de vele vrijwilligers die het voetbalgebeuren in onze gemeente elke week,
sommigen elke dag, gestalte geven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is