Mobiliteitsplan, huidige stand van zaken

Op 30 september 2015

Hoe ver staan we nu met het nieuwe mobilitietsplan, hieronder een korte uitleg. In bijlages kan je het volledig mobilteitsplan bekijken.

 

Op 8 juni 2015 werd het ontwerp van het mobiliteitsplan bij consensus aangenomen door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).

Op 7 juli 2015 werd het ontwerp mobiliteitsplan ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Een openbaar onderzoek zal plaatshebben van 7 september tot en met 17 oktober 2015.

Op 15 september 2015 werd voor de inwoners en de adviesraden een inspraakavond georganiseerd waarop het ontwerp mobiliteitsplan wordt toegelicht. 

De inwoner kan zijn/ haar bemerkingen betreffende het mobiliteitsplan overmaken aan het gemeentebestuur van Nevele via mobiliteit [at] nevele.be of per aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele.

Na het afronden van het openbaar onderzoek zullen de volgende stappen, in de procedure tot de uiteindelijke definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan, bestaan uit:

  • het voorleggen van het ontwerp mobiliteitsplan aan de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) samen met de bemerkingen die tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden overgemaakt aan de dienst Mobiliteit. 
    Na het verstrijken van 15 dagen zal de kwaliteitsadviseur van de RMC zijn advies overmaken aan de gemeente;
  • na gunstig advies van de kwaliteitsadviseur dient de gemeenteraad over te gaan tot de definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan;
  • tot slot wordt het vaststellingsbesluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het mobiliteitsplan vervolgens 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is