Nieuwjaarstoespraak F.Bertin voor N-VA Nevele

Op 26 januari 2015

Beste vrienden

Sta mij toe u allen eerst welkom te heten op de  derde nieuwjaarsreceptie van N-VA Nevele. Bedankt voor uw talrijke aanwezigheid

Uiteraard horen bij een nieuwjaarsdrink ook de beste wensen voor geluk , voorspoed en een goede gezondheid voor u allen en voor al degenen die u dierbaar zijn.

Het woord “ gemeenschap” verwijst naar “ het gemeen hebben van iets”. Vandaag moeten we vaststellen dat, ondanks de beste wensen en voornemens “ gemeenschap” meer en meer gekenmerkt wordt door grote tegenstellingen, zelfs door haat en moord. De principes die we heilig achtten, met name de vrijheid van meningsuiting, van gedachte en geweten worden genadeloos aangevallen. Te vaak wordt onze gemeenschap gekenmerkt door een toenemend klimaat van wantrouwen en achterdocht.

Het gevolg is dat een klimaat gecreëerd wordt van angst en onzekerheid bij de burgers en een verzuring van onze samenleving.

Daar mogen we bij N-VA niet aan toegeven omdat wij een politieke partij zijn die voorstander is van vrijheid en vrije meningsuiting met wederzijds respect voor de andere in zijn anders zijn. Dat betekent niet dat we onze democratische waarden en vrijheden mogen overboord gooien.

 

In 2014 werd het Vlaams Nationalisme voor het eerst de dragende politieke kracht  in ons land met N-VA als de grootste volkspartij. Voor het eerst wordt de Vlaamse regering geleid door een Vlaams- Nationalist, onze eerste Minister- President Geert Bourgeois. En voor het eerst sinds een kwarteeuw verdween de Parti Socialiste uit de federale regering.

Ook in het kanton Nevele werd N-VA bij de nationale verkiezingen van mei 2014 de grootste partij van Nevele.
Dat is politieke geschiedenis en daar hebben jullie aan bijgedragen.

Bij de verkiezingen van 2014 koos de  Vlaming voor verandering. De N-VA is en blijft de kracht van verandering. We moeten veranderen om vooruit te gaan, ook in Nevele.

N-VA Nevele , opgericht in juni 2011, is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 deel van het bestuurscollege. De lokale verankering is daarmee een feit. Sindsdien tracht N-VA in het lokaal beleid de kracht van verandering door te voeren tot spijt van wie het benijdt. In het laatste nummer van Vlakaf, de Hansbeekse dorpskrant, zegt de burgemeester, ik citeer: “ dat bij N-VA de kracht van verandering te krachtig is”.

Welnu, ik ben van oordeel dat de kracht van verandering nog niet krachtig genoeg is omdat vele belangrijke beleidsdossiers uit het bestuursakkoord veel te traag worden aangepakt. De dynamiek en bestuurskracht in het College is onvoldoende. De tijd tussen beslissing en uitvoering is veel te lang. Te veel tijd van sommigen in het Bestuur gaat nog naar uitingen van oude politieke cultuur en profileringsdrang in de hoop daarmee in de pers te komen en aan populariteit te winnen ten koste van samenhang en goede verstandhouding.  Daarmee wil ik niet zeggen dat een lokale politieker niet populair mag zijn of niet in de pers mag komen. Wel moet er in de eerste plaats goed bestuurd worden en prioriteiten gelegd worden in het realiseren van het bestuursakkoord. En als men in de pers wil komen, dan moet de communicatie gebaseerd zijn op consensus en overleg en volgens de gemaakte communicatie- afspraken binnen de meerderheid.

N-VA wil in deze bestuursmeerderheid dat er nu werk gemaakt wordt van belangrijke dossiers:

  • Financiën mogen niet ontsporen
  • Voetbaldossier moet opgelost worden met daadkracht en gezond verstand
  • Brandweerhervorming moet volgens de wet worden uitgevoerd en daar moet konsekwent naar gehandeld worden
  • Verbouwing of nieuwbouw van NAC(nieuw administratief centrum) is een noodzaak  en moet aangepakt worden ook nog in deze legislatuur
  • Meer intergemeentelijke  samenwerking is een noodzaak
  • Het OCMW en de gemeentelijke administratie moeten geïntegreerd worden
  • Onder impuls van onze OCMW –voorzitter Jan Pauwels moet de oprichting van een verzelfstandigd agentschap in samenwerking met andere OCMW’s  uit de zorgregio worden verder gezet.
  • Het nieuwe mobiliteitsplan van Nevele onder impuls van N-VA schepen Nele Clarebout wordt hopelijk dit jaar goedgekeurd;
  • Het ruimtelijk structuurplan Nevele moet dringend herzien worden teneinde op tijd te verhinderen dat Nevele alle open ruimte verliest  ten gevolge van de toenemende bouw- en verkavelingswoede
  • Er moet dit jaar een toekomstplan komen voor de 6 kerkgebouwen in Nevele. N-VA is de eerste partij die dit dossier heeft aangekaart. Naast religieuze bestemming zullen sommige kerken in de nabije toekomst een andere maatschappelijke bestemming moeten krijgen. We vragen aan iedere andere partij om hierover verantwoordelijkheid op te nemen , gelet op de grote financiële inspanningen vanuit de gemeentekas; Het maatschappelijk nut moet evenredig zijn aan de financiële inspanningen.

Dit en nog vele andere beleidsdossiers uit het beleidsplan moeten dringend aangepakt worden. Er resten nog een goede 36 maanden om met deze coalitie Nevele klaar te maken voor de toekomst. De plannen zijn er en ze zijn goed, alleen moet de kracht van besturen en  veranderen nu volgen en vooral moeten onze bestuurders in ploeg goed samenwerken en afspreken .

Ieder eigengereid optreden remt de samenwerking en dynamiek in het Bestuur af.

Tot slot wil ik iedereen die ons direct of indirect heeft geholpen bedanken. In de eerste plaats u allen voor uw stem en sympathie maar zeker de leden van het bestuur voor de vele uren van vergaderen en voor de inzet op evenementen. Zonder hun inzet was er geen N-VA in Nevele. Ik dank ook onze schepenen en mandatarissen in gemeenteraad als OCMW raad.

Ik vraag voor hen een warm applaus als bedanking voor hun werk.

Beste vrienden, ik eindig met meer overtuiging dan ooit, dat ook in Nevele de

N-VA de kracht van verandering en de motor van vooruitgang zal zijn!

Ik wens u allen nog een gezellige avond en een geweldig nieuw jaar.  

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is