TOEKOMSTVISIE KERKGEBOUWEN NEVELE VOLGENS N-VA

Op 14 oktober 2014

 

1, Huidige problematiek

 

De gemeente Nevele telt zes parochies met elk een eigen kerkgebouw.
Deze kerkgebouwen worden tot op heden exclusief gebruikt voor religieuze activiteiten en sporadisch voor culturele activiteiten, mits toestemming van kerkfabriek en betaling van een vaste vergoeding.

De kerkgebouwen maken deel uit van de beeldkwaliteit en geschiedenis van de huidige dorpskernen.
Sommige kerkgebouwen hebben een monumentale betekenis maar sommige hebben op gebied van erfgoed weinig of geen betekenis.

Het gebruik van de kerkgebouwen bestaat hoofdzakelijk uit kerkelijke diensten, gekenmerkt door een sterk dalende aanwezigheid van gelovigen ten opzichte van het verleden. Zeker in de zondagdiensten is er een dalende trend zoals trouwens overal in Vlaanderen. Volgens recente cijfers telt Vlaanderen 5% kerkgangers voor de zondagdienst  in  de buitengemeenten  en 3% in de steden. Speciale diensten zoals begrafenissen of huwelijken zijn niet meegerekend.

Een bijkomend probleem is het groeiend tekort aan bedienaars van de eredienst.

Nu reeds worden kerkgebouwen slechts één of twee keer per maand gebruikt voor zondagsmissen wegens het tekort aan priesters. Een noodzakelijke groepering van parochies zal ook in Nevele onvermijdelijk zijn naar analogie met tal van andere plaatsen in Vlaanderen.

In principe behoren de kerkgebouwen en pastorijen tot het gemeentelijk patrimonium, behalve kerk en pastorij van Landegem en pastorij van Merendree, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het evenwicht in de exploitatiekosten en moet instaan voor de noodzakelijke instandhouding en onderhoudskosten. Zowel beheersmatig als financieel  wordt dit voor de gemeente een groeiend probleem.

Op dit ogenblik staan de gemeentelijke financiën onder zware druk wat maakt dat gemeenten verplicht  worden zorgvuldig  met het belastinggeld om te springen zodat de eigen rekeningen kloppen. Dat betekent ook dat gebouwen in bezit van de gemeente optimaal moeten kunnen gebruikt worden voor noodwendigheden van de bevolking ( jeugdactiviteiten, cultuur, kinderopvang.)

 

 

2, Voorstel.

 

N-VA is van mening dat het gebruik van de kerkgebouwen moet geoptimaliseerd worden indien men deze gebouwen in de toekomst wil behouden. De return naar de gemeenschap die er voor betaalt moet vergroten zo niet zal het financieel niet meer verantwoord zijn om met belastinggeld zes gebouwen in stand te houden.

 

Alhoewel het tot de bevoegdheid behoort  van de dekenaten en bisdom  pleiten wij er voor in de toekomst de huidige geografische indeling van de zes parochies in Nevele te herzien teneinde de bediening van de erediensten te verzekeren en de kerken optimaal te gebruiken.

Het zou voor een optimaal gebruik van de kerken ook wenselijk zijn de vieringen met kleinere groepen(bv. doopsels, huwelijken) te laten doorgaan in één en dezelfde kleinere kerk of winterkapel.

 

Konkreet.

 

1, Eerste drie jaren ( 2014-2015-2016) status quo huidige toestand, tenzij de kerkelijke overheid beslist om vroeger wijzigingen aan te brengen.

 

2, Vanaf 2017 het samenvoegen van parochies en herleiden tot drie parochiale eenheden :

  • Vosselare- Poesele- Nevele
  • Landegem- Merendree
  • Hansbeke

 

3, Nevele, Hansbeke en Merendree worden dan centrumparochies . Vanaf 2017 krijgen de kerkgebouwen van Poesele, Vosselare en Landegem  andere bestemmingen in lijn met de aanbevelingen voor hergebruik van het bisdom Gent. 

De gemeente zal dus op haar beurt een visie ontwikkelen over de openstelling en herbestemming van het kerkelijk erfgoed in Nevele in samenspraak met de kerkelijke overheid.  

 

4. Voorstel tot afsprakennota tussen gemeente en Centraal Kerkbestuur met het zoeken naar cofinanciering van hoge restauratiekosten door aan de kerkbesturen te vragen middelen uit privaat patrimonium(geldelijke alsook patrimoniale middelen zoals bijvoorbeeld gronden en dergelijke) mee aan te wenden in de financiering van kosten aan kerkgebouwen.

 

5. De kerkbesturen dienen hun budget dichter bij het rekeningresultaat te brengen wat door de nieuwe regels met betrekking tot de beheers- en beleidscyclus van de gemeente vereist is;

Hierdoor zal ook veel minder gecorrigeerd moeten worden. Het verschil tussen de gevraagde toelagen in de meerjarenplanning en  het budget moet verminderen. Het Centraal Kerkbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de plaatselijke kerkbesturen hierbij te adviseren en richtinggevend te zijn.

 

6. Als gevolg van een noodzakelijk verantwoord financieel beleid van de gemeente doen we beroep op de  verantwoordelijkheid van de kerkbesturen door er voor te zorgen dat de werkingskosten verminderen  en de exploitatiekosten  ten opzichte van de voorbije jaren substantieel dalen.

De gemeente engageert zich om de aldus gerealiseerde besparingen toe te voegen aan de investeringskredieten voor de kerkgebouwen. De kerkbesturen worden alzo medeverantwoordelijk om  een bijdrage te leveren aan de hoge restauratiekosten van kerkgebouwen.

 

7. Investeringen  en werkingskosten aan eigen patrimonium die geen liturgische functie hebben dienen door de kerkfabrieken met eigen middel gefinancierd te worden

 

8. Er zal een actueel overzicht opgesteld worden van eigendommen die toebehoren aan de kerkraad, kerkbesturen of eigendommen die met cijns of erfpacht eigendom van kerkbesturen zijn geworden .

 

9. Gemeente en Centraal Kerkbestuur erkennen de noodzaak van een   toekomstvisie met betrekking tot de gebouwen van de eredienst rekening houdend met de wensen van de kerkgemeenschap maar ook rekening houdende met andere maatschappelijke behoeften binnen onze lokale gemeenschap die uiteindelijk instaat voor de bekostiging van de werking en onderhoud van deze gebouwen.

Een toekomstvisie zou er ideaal moeten komen voor de goedkeuring van restauratiedossiers. Immers investeringen moeten logischer wijze ook passen in die toekomstvisie of andere bestemmingen.

 

10. Zowel voor het gemeentebestuur, de parochies, de kerkfabrieken en kerkelijke overheid is het wenselijk om zo snel mogelijk tot duidelijkheid te komen over de toekomst van zes kerkgebouwen in Nevele en een visie over de concrete neven- of herbestemming mogelijkheden.

 

11. Op termijn zou er in Nevele één kerkbestuur moeten komen met als gevolg efficiëntiewinsten en kostenbesparingen en vereenvoudiging in het verdere beheer van het patrimonium. Het is noodzakelijk het Centraal Kerkbestuur optimaal te laten functioneren.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is