Inclusieambtenaar

Op 24 juni 2014

Dossier: Inclusieambtenaar

Wat is de opdracht van het ocmw?

Binnen de grenzen van de Gemeente, de maatschappelijke dienstverleningen te verzekeren voor elke inwoner!

Socio-demografisch profiel in de onze Gemeente Nevele: cijfers uit de map Belfius

-        Personen met een handicap                                        kinderen met de handicap

-        In Nevele:       3.36%                                                                                     0.29%

-        Cluster :          2.60%                                                                                     0.16%

-        Provincie:       2.80%                                                                                     0.18%

-        Regionaal:      2.70%                                                                                     0.16%

Ook inwoners met een beperking hebben evenwaardige rechten, maar wanneer er geen aanspreekpunt is, kan je niet ingaan op hun noden, is er geen sprake van integratie!

Deze groep mensen voelt zich meestal uitgesloten, de drempel om deel te nemen wordt steeds groter. Ze voelen zich niet op hun gemak wanneer ze voor obstakels komen te staan, of de weg naar de uitgang niet vinden, of  de infokrant niet begrijpen,…

Personen met een beperking mag je niet enkel zien als personen met een motorische beperking, ook visuele,auditieve en verstandelijke beperking zijn beperkingen waar men mee kan kampen. Ook onze senioren worden steeds meer geconfronteerd met motorische en verstandelijke achteruitgang.

 Het inclusie verhaal is ook toepasbaar op gezinnen in armoede.

-Ons voorstel: ½ time inclusieambtenaar aanwerven= maatschappelijk werker gespecialiseerd in inclusie. Dit kan ook intergemeentelijk georganiseerd worden in de toekomst.

- andere alternatieven zoals vorige jaren omhelsden een premie uitdelen volgens de graad van invaliditeit en rekening houdend met het inkomen. Dit kan volgens ons anders ingevuld worden.

Dit is namelijk een zeer gemakkelijke keuze, en is niet integratie bevorderend. Door in gesprek te gaan met personen met een beperking kregen we volgende antwoorden:

-        Zij hebben het gevoel dat het uitdelen van een premie een zeer gemakkelijke keuze is.

-        De premie helpt ons niet vooruit in de integratie van onze gemeente.

-        Missen een aanspreekpunt , die ook de kennis heeft om door te verwijzen.

-        Vele organisaties vergeten de inclusie, en die groep personen merken dit ook. Voelen zich niet meer welkom.

-        Personen met een beperking hebben last van eenzaamheid, dit lost je niet op met een premie.

De Federale overheid biedt al veel tegemoetkomingen, premies, ….

-        Volgens leeftijdsgroep:  Inkomensvervangende tegemoetkomingen; integratietegemoetkoming; tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

-        Attesten: attest van invaliditeit; vrijstelling BTW auto , parkeerkaart, Nationale vermindering op openbaar vervoer, gratis begeleiderskaart op de trein, sociaal telefoontarief, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, korting op mazout

-        Ziekte en invaliditeitsuitkering, tegemoetkoming voor hulp van derden, tegemoetkoming voor chronisch zieken

-        Mobiliteitshulpmiddelen, revalidatielangdurige zorg

-        Geneeskundige verzorging/ tegemoetkoming verlaagde regeling, Omniostatuut, voorkeursregeling, maximum factuur, bijzonder solidariteitsfonds

-        Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een beperking.

-        Bijkomende kinderbijslag voor ouders met een handicap

-        Alle kinderen met een beperking krijgen een VIPA statuut

-        Cultuursubidie,…

N-VA Nevele wil andere ondersteuning verstrekken.

Wat is de functie van  een inclusieambtenaar:

-        Een aanspreekpunt, meldpunt en contactpersoon voor personen met een beperking. Personen met een beperking kunnen terecht met al hun vragen over sociale voorzieningen, mobiliteit, uitkeringen, invullen van formulieren. Hij of zij biedt een luisterend oor en helpt u om bij de juiste dienst terecht te komen. Bij een doorverwijzing naar een andere dienst zal de inclusieambtenaar zo goed mogelijk ondersteunen door bvb een afspraak vast te leggen en opvolging te voorzien.

 

-        De inclusieambtenaar treedt op als schakel tussen deze groep van personen en de gemeentelijke diensten zoals  de mobiliteitsambtenaar, sport en –cultuurfunctionaris, technische dienst,….Hij of zij heeft een adviserende/ondersteunende/sensibiliserende/vormende taak naar OCMW medewerkers en gemeentelijke diensten met betrekking tot het aspect ‘aandacht voor personen met een beperking’. VB. onderzoekt naar aanpassingen van technieken voor de gemeentelijke en OCMW   website ‘s , infokrant en toekomstgerichte digitale infoverspreiding,…

-        Verzamelt de nodige informatie in verband met het werkdomein en signaleert knelpunten zowel bij bestaande situatie als preventief.

-        Denkt mee inzake het realiseren van nieuwe initiatieven of het optimaliseren van de bestaande dienstverlening op vlak van toegankelijkheid van instellingen en openbare gebouwen. Garandeert een minimaal kwaliteitsniveau in alle voorzieningen.

-        Zal de adviesgroep voor personen met een beperking leiden en sturen en advies doorgeven aan de betrokken diensten.

-        De inclusieambtenaar zal de  samenwerking bevorderen bij de  gemeentelijke  organisaties en verenigingen inzake de uitbouw van een inclusief en laagdrempelig jeugd-, sport en cultuuraanbod. Zal een verrijking zijn naar verenigingen. Vb bij de organisatie van evenementen, kermissen, enz.

-        Kan  voor een uitleendienst zorgen  naar verenigingen: vb.uitlenen van een mobiel  toilet, hellend vlak,…

 

Wat is ons besluit:

-        De aanwerving van een inclusie ambtenaar binnen het sociaal huis zou een aanwinst zijn  en een meerwaarde vormen voor alle inwoners van Nevele, ook voor  de senioren , leefloners en OCMW cliënteel.

-        Dienstoverschrijdend werken: Een samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en het sociaal huis kan alleen bevorderend zijn. Indien men rekening houdt met de lange termijnvisie, zal onze diensten nog meer verbonden worden vb. een gezamenlijke secretaris, NAC,…       Zoiets kunnen we alleen maar toejuichen.

-        Ons sociaal huis specialiseren, kan alleen maar positief zijn voor al onze maatschappelijk werkers. Een inclusieambtenaar in ons sociaal huis , is zoals de opvoedingspunter die het aanspreekpunt is voor  voor ouders met kinderen ,…

-        Dan alleen kan er sprake zijn van INTERGATIE !

 

 

Voor meer info neem contact op met Karlien De Paepe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is